logo 70

Menu

O Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, την πληροφόρησή τους σχετικά με τις επαγγελματικές διεξόδους, την ενημέρωσή τους για τα μεταβατικά στάδια προς την επαγγελματική αποκατάσταση και την αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό «γίγνεσθαι».
Ιδιαίτερα στις μέρες μας, που διανύουμε μια περίοδο ραγδαίων και έντονων κοινωνικών –και οικονομικών αλλαγών, τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ο επαγγελματικός προσανατολισμός καθίσταται σημαντικό εργαλείο ορθολογικής επιλογής ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατεύθυνσης.
Με συνέπεια και προσήλωση στην κατεύθυνση των σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων, της χρήσης των τεχνολογιών αιχμής στη διδασκαλία, της ενίσχυσης της βιωματικής εμπειρίας, της επιβράβευσης της πρωτότυπης σκέψης, έχουμε αναλάβει μια σειρά από δράσεις που δίνουν στο μάθημα του ΣΕΠ την έμφαση και την προτεραιότητα που η εποχή μας επιτάσσει.
Το τρίπτυχο πάνω στο οποίο έχει δομηθεί η φιλοσοφία του μαθήματος είναι:
1. Αναγνώριση των κλίσεων των μαθητών
2. Πληροφόρηση
3. Συμβουλευτική
Για τους λόγους αυτούς οι δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του μαθήματος είναι οι εξής:
1. Οργάνωση-εκτέλεση ψυχομετρικών τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού της Career Gate Test. Τα test της συγκεκριμένης ομάδας συμβουλευτικής και προσανατολισμού ακολουθούν τη μέθοδο συμπλήρωσης ερωτηματολογίου μέσω υπολογιστή, από όπου διερευνώνται η προσωπικότητα, οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του μαθητή με αποτέλεσμα να προσδιορίζονται οι σπουδές και τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν περισσότερο.
2. Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού από ειδικευμένους συμβούλους ΣΕΠ στο χώρο του Σχολείου υπό τη μορφή σεμιναρίων στα οποία αναλύονται θέματα, όπως το σύστημα πρόσβασης, η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου κ.ά.
3. Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων και συμμετοχή σε διάφορα προγράμματά του με σκοπό την ανάδειξη στους μαθητές μας των εννοιών της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της λειτουργίας της αγοράς, της κοινωνικής ευθύνης και της πράσινης ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το σχολείο μας συμμετέχει στα εξής προγράμματα:
• Στο πρόγραμμα «μία επιχείρηση σε δράση» οι μαθητές επισκέπτονται επιχειρήσεις και συνομιλούν με τα στελέχη της επαγγελματικής ειδικότητας που τους ενδιαφέρουν. Η επίσκεψη γίνεται σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή με το περιβάλλον εργασίας και να ανταλλάξουν απόψεις με τα στελέχη.
• Το δεύτερο πρόγραμμα ονομάζεται «οικονομία και εγώ». Το πρόγραμμα αυτό βοηθά τους μαθητές να αξιολογήσουν τις προσωπικές τους ικανότητες και ενδιαφέροντα, να διερευνήσουν επιλογές για τη σταδιοδρομία τους και να αποκτήσουν ικανότητες χρήσιμες για την μετέπειτα εύρεση εργασίας. Μαθαίνουν την έννοια του προϋπολογισμού, την οικογενειακή και ατομική διαχείριση των χρημάτων και αποκτούν βασικές χρηματοοικονομικές γνώσεις.
4. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας, ώστε οι μαθητές να έρχονται σε άμεση επαφή με το εργασιακό περιβάλλον, τις συνθήκες εργασίας και τους επαγγελματίες διάφορων κλάδων.
5. Επισκέψεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, ώστε να αποκτήσουν μια πρώτη γνωριμία με τους πιθανούς χώρους μελλοντικής φοίτησης, το αντικείμενο των σπουδών, τις προοπτικές μεταπτυχιακών σπουδών και την επαγγελματική εξέλιξη που αυτά προσφέρουν.
6. Οργάνωση της «Ημέρας Σταδιοδρομίας», κατά την οποία εκπρόσωποι φορέων, από διάφορους κλάδους της αγοράς εργασίας επισκέπτονται το Σχολείο, παρουσιάζουν το αντικείμενο εργασίας τους στους μαθητές, απαντούν στις ερωτήσεις τους και συζητούν γύρω από τα στοιχεία που συνθέτουν την επαγγελματική τους πραγματικότητα.
7. Ενημέρωση μαθητών του Σχολείου από ομάδα αποφοίτων φοιτητών του Σχολείου κατά την οποία αναλύεται το πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος-Σχολής.
8. Διαλέξεις επαγγελματιών διάφορων κλάδων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Γ' Γυμνασίου.
9. Δυνατότητα πρόσβασης σε έντυπο πληροφοριακό υλικό (οδηγοί σπουδών, επαγγελματικές μονογραφίες κ.λπ.) στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου.

"Το Σχολείο του μέλλοντος είναι εδώ, ψηφιακό, βιωματικό, διαδραστικό"